Ruthin International

Arts Festival

28 June - 28 July

Ruthin, North Wales

Open Call: Welsh Language Writing for "Elsewhere"

We invite Welsh speakers worldwide to contribute to a special exhibition at the Ruthin International Arts Festival, taking place from 28 June to 2 July 2024 in Ruthin, North Wales, UK. Under the theme "Elsewhere," we aim to bring the essence of Welshness from across the globe back to Ruthin, celebrating the language in its many forms and uses.


This call is open to everyone, from anywhere, to share their everyday Welsh writing. Whether it's professional pieces, personal reflections, or casual writings—if it connects with the theme "Elsewhere," we want to showcase it. We’re particularly interested in material that captures the everyday experiences of Welsh speakers living "elsewhere" and how they connect with their Welsh identity.


Works will be presented as prints and part of exhibition objects, integrating them into a curated space that reflects on the theme through a Welsh lens.


Gwahoddir siaradwyr Cymraeg ledled y byd i gyfrannu at arddangosfa arbennig yn Ngŵyl Gelfyddydau Rhyngwladol Rhuthun, sy'n cael ei chynnal o 28 Mehefin i 2 Gorffennaf 2024 yn Rhuthun, Gogledd Cymru, DU. O dan y thema 'Elsewhere,' ein nod yw dod â hanfodion Cymreictod o bob cwr o'r byd yn ôl i Rhuthun, gan ddathlu'r iaith yn ei holl ffurfiau ac arferion.

Disgrifiad o'r Prosiect: Mae'r galwad hon ar agor i bawb, o unrhyw le, i rannu eu hysgrifennu Cymraeg bob dydd. P'un ai'n ddarnau proffesiynol, myfyrdodau personol, neu ysgrifennu achlysurol—os yw'n cysylltu â'r thema 'Elsewhere,' rydym am ei arddangos. Rydym yn arbennig o ddiddorol mewn deunydd sy'n dal profiadau bob dydd siaradwyr Cymraeg sy'n byw 'elsewhere' a sut maent yn cysylltu â'u hunaniaeth Gymreig.

Bydd gweithiau'n cael eu cyflwyno fel printiau ac yn rhan o wrthrychau arddangos, gan eu hintegreiddio mewn gofod curadurol sy'n myfyrio ar y thema trwy lens Gymreig.

Canllawiau Cyflwyno: Rydym yn croesawu pob math o ysgrifennu yn Gymraeg—cerddi, straeon byrion, llythyrau, dyddiaduron, neu unrhyw ddarn sy'n adlewyrchu eich profiad gyda'r thema 'Elsewhere.

Anfonwch eich gweithiau at erbyn 15 Mai 2024 / Please send your works by 15 May 2024:

RuthinArtsFestival@outlook.com

Ruthin International

Arts Festival

For enquiries and accessibility arrangements,

please reach out to us at:

Email

ruthinartsfestival@outlook.com

get social

Simple Facebook Icon
Simple Twitter Icon
Simple Instagram Icon